พัฒนาโดย นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง
โรงเรียนกัลยาณวัตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 09 5656 2520